PolitiekGemeente

Terugkoppeling vergadering gemeenteraad Voorne aan Zee van 20 april

Advertentie

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 20 april en heeft een aantal besluiten genomen. In dit nieuwsbericht leest u welke punten aan de orde zijn geweest en welke besluiten zijn genomen.

Locatiekeuze basisschool De Verwondering

In de raad van 23 maart 2023 is een motie aangenomen waarin de gemeenteraad het college van B en W verzocht om een beperkt onderzoek (QuickScan) uit te voeren naar de voors en tegens van twee mogelijke vestigingsplekken voor basisschool de Verwondering. Uit dit onderzoek is het Geuzenpark naar voren gekomen als beste vestigingsplek. De gemeenteraad Voorne aan Zee heeft op 20 april 2023 ingestemd met het Geuzenpark als tijdelijke locatie voor basisschool de Verwondering.

Op 30 mei 2022 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief besloten op de bekostiging op de aanvraag van de Verwondering. Op 23 maart 2023 ging de gemeenteraad akkoord met de financiering van de huisvesting van basisschool de Verwondering voor 220 leerlingen voor het totaalbedrag van €4.588.082,–. In dezelfde vergadering van 23 maart is de toezegging gedaan dat de uitwerking van de aangenomen motie ‘de juiste koers’ over de Verwondering in de raad van 20 april werd besproken. De motie vraagt een beeld te schetsen van de voors en tegens van de twee mogelijke vestigingsplekken. 

Het onderzoek laat zien dat het realiseren van de school op het terrein naast het Maerlant college op korte termijn geen haalbare optie is. Het bouwvlak op het Maerlant college wordt ingeperkt doordat het gedeeltelijk op de grond van het Maerlant college ligt, gedeeltelijk in een sloot valt en doordat het wordt doorkruist door warmteleidingen. Dit beperkt de ruimte tot het bouwen van een school dusdanig dat het realiseren van een school op het terrein naast het Maerlant college in het boogde tijdvak niet reëel is. Bovendien heeft de wijkraad zich negatief uitgesproken voor vestiging van de school naast het Maerlant college vanwege de verkeerssituatie.

Uit het onderzoek blijkt dat het zesde veld van VV Brielle wel voldoende ruimte heeft voor het vestigen van de school en de verkeerssituatie goed aangepast kan worden. Het bouwen van een school op het Geuzenpark vraagt om een ruimtelijke onderbouwing met diverse onderzoeken die nog moeten worden gestart. Dit leidt tot een risico op vertraging. De kans dat 1 augustus 2023 niet wordt gehaald is groot. Voorbereidend hierop verkent het college overbruggingslocaties waarbij het stadskantoor in Brielle definitief afvalt als optie. De gemeenteraad vroeg nogmaals aandacht voor verkeersveiligheid. De wethouder gaf aan dat de keuze voor het Geuzenpark mede vanwege de verkeersveiligheid was gemaakt daar de veiligheid voor kinderen bovenaan staat.

Samenwerken in het onderwijs is belangrijk, daarom is er een motie ‘Samenwerken in het onderwijs’ ingediend door CDA, Fractie Den Brok, Vrij Voorne en Ons Brielle. De (aangepaste) motie houdt in:

 1. Samenwerking tussen de Verwondering enerzijds en EduMare en andere samenwerkingspartners anderzijds te stimuleren.
 2. Samen met de Verwondering en EduMare te onderzoeken of beide scholen gebruik kunnen maken van de semi-permanente units die, vooralsnog, in de zomer van 2023 worden geplaatst.

Deze motie werd aangenomen door de hele raad. 

Moties

Partijen in de gemeenteraad kunnen tijdens de raadsvergadering moties indienen. Zij willen de raad een uitspraak laten doen over een onderwerp dat op de agenda staat, of over andere onderwerpen die bijvoorbeeld actueel zijn. In zo’n motie wordt altijd aan het college gevraagd om deze vervolgens uit te voeren. Na een discussie over de motie wordt erover gestemd door de gemeenteraad. 

Verder werd het amendement aanvullend budget herstel glooiing Kanaal door Voorne behandeld. Tijdens de commissie Ruimte van 6 april werd een toezegging gedaan voor het realiseren van faunatrapjes. Deze toezegging werd nog eens bevestigd met een amendement van de fracties van GroenLinks-PvdA, D66 en fractie den Brok. Het amendement werd aangenomen.

Amendement

De gemeenteraad kan besluiten nemen die van de voorstellen van burgemeester en wethouders afwijken, of die afwijken van initiatiefvoorstellen van één of meerdere raadsfracties. Een voorstel voor zo’n wijziging van een ontwerpbesluit heet een amendement.

Als hamerstuk is vastgesteld:

 • Algemene Subsidieverordening Voorne aan Zee;
 • Vaststellen bestemmingsplan Smitsweg 29;
 • 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW zienswijzeprocedure;
 • Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s;
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuurd Gemeente Voorne aan Zee (art. 213 Gemeentewet);
 • Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van financiële organisatie gemeente Voorne aan Zee (art. 213 Gemeentewet).

Bespreekstuk of hamerstuk

Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als een raadscommissie hierover unaniem een positief advies geeft aan de raad. 

Tijdens de raadsvergadering sprak de heer ’t Hoen uit Vierpolders in over het onderwerp ondermijning, een groeiend probleem in onze regio en hij vraagt de raad hier aandacht voor te hebben. De raad doet een dringend verzoek aan de agendacommissie om dit onderwerp op de agenda te zetten. 

Vervolg raadsvergadering op maandag 8 mei

Het is niet gelukt de hele agenda af te werken op 23 april. De raad zal worden vervolgd op maandag 8 mei aanstaande. Dan zal op de agenda staan:

 • (Meer-) jarenbegroting 2023 – 2026; 
 • Eerste bestuursrapportage 2023; 
 • Kaderbrief voor de programmabegroting 2024;
 • Vragenuur.
Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.