Rockanje

Pilot Tiny Housing Gemeente Westvoorne

Advertentie

In het collegeprogramma 2018-2022 is aangegeven dat we als gemeente streven naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod waarbij ruimte is voor speciale woonvormen. Dit houdt in dat we graag woningen willen realiseren voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor diverse doelgroepen en woningen. Aansluitend op het collegeprogramma is de ‘Ambitienotitie Wonen in Westvoorne 2030+’ opgesteld. Deze ambitienotitie is in januari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze ambitienotitie wordt onze ambitie om een evenwichtige bevolkingssamenstelling in Westvoorne te bereiken uitgesproken. Door de krapte in de woningmarkt ontstaan momenteel diverse innovatieve woonconcepten. Bij deze woonconcepten staat kleiner, duurzaam, tijdelijk en goedkoper wonen centraal. Eén van deze alternatieve woonconcepten die momenteel veel aandacht krijgt, is het Tiny House. Ook in de gemeente Westvoorne merken we dat steeds meer vraag is naar het plaatsen van Tiny Houses.

De afgelopen jaren is met verschillende initiatiefnemers gesproken over het realiseren van Tiny Houses op diverse locaties. Vrijwel alle locaties bevinden zich in het buitengebied van Westvoorne. Voor het buitengebied geldt dat de realisatie van een initiatief met Tiny Houses vaak niet mogelijk is, omdat het geldende beleid geen of hooguit één woning mogelijk maakt.

Pilot gemeente Westvoorne

Het opstellen van beleidskaders voor Tiny Houses is voor de langere termijn een belangrijke stap om initiatieven mogelijk te maken. Voor de korte termijn is binnen de gemeente Westvoorne een pilot opgestart. De ambitie van de pilot is om twee kansrijke initiatieven voor Tiny Houses te selecteren. De pilot ambieert een leereffect voor omgang met dergelijke initiatieven op de langere termijn. Het pilotproject kan helpen bij het verder vormgeven en invullen van het uiteindelijk op te stellen beleid. 

De pilot gaat uit van de eventuele realisatie van een tweetal Tiny House initiatieven. Eén solitaire (op zichzelf staande) locatie waarbij maximaal 5 Tiny Houses kunnen worden gerealiseerd. En één locatie op een erf bij een woning/bedrijfswoning/bedrijf    waarbij maximaal twee Tiny Houses mogen worden gerealiseerd. De inschrijver zorgt zelf voor een locatie binnen het door de gemeente aangegeven zoekgebied. 

Inschrijven

Vanaf 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 kunt u een inschrijving indienen bij de gemeente Westvoorne. De inhoud van de inschrijving bestaat minimaal uit:


– de keuze voor één van de twee Tiny House initiatieven: een solitaire (op zichzelf staande) locatie of op een locatie op een erf bij een woning/bedrijfswoning/bedrijf; – een schets van de beoogde inrichting van het plangebied; – een impressie van het type tiny houses inclusief indicatieve maatvoering; – een tekstuele beschrijving van het plan, die ingaat op de volgende thema’s: • het ruimtegebruik in en de inrichting van het plangebied • de (landschappelijke) inpassing van het plangebied in de omgeving • de beeldkwaliteit van de tiny houses • het eigendom van het plangebied en de mate van collectiviteit • de ambities voor duurzaamheid, zelfvoorzienendheid, waterhuishouding en waterberging – een plan van aanpak met daarin beschreven • het proces om van het schetsontwerp zelfstandig te komen naar de noodzakelijke stukken voor een vergunningaanvraag • de wijze van beheer van het plangebied> • de visie op de communicatie met omwonenden en verdere omgeving • ode bereidheid en mogelijkheid van de initiatiefnemer om de kosten van het realiseren van de tiny houses en – de inrichting van het plangebied voor eigen rekening te nemen • de visie op de periode na beëindiging van de pilot

De inschrijving dient u uiterlijk 21 december 2022 bij de gemeente Westvoorne aan te leveren. Met het indienen van de inschrijving gaat de inschrijver akkoord met de selectieprocedure en gestelde voorwaarden uit deze uitnodiging en de daarbij behorende bijlagen.

Selectieprocedure

De inschrijving dient te voldoen aan de voor de selectieprocedure opgestelde randvoorwaarden. Elke inschrijving die voldoet aan de randvoorwaarden, wordt vervolgens door de beoordelingscommissie op vijf ambities beoordeeld. De cijfers en wegingen voor elke ambitie resulteren in een gewogen cijfer voor het initiatief. Voor elk van de twee Tiny House initiatieven (solitaire locatie of op een erf bij een woning/bedrijfswoning/bedrijf) geldt dat de hoogst scorende inschrijving, de winnende inschrijving is en in samenspraak met de gemeente verder zal worden opgepakt.

De uitkomst van de selectieprocedure wordt in het eerste kwartaal van 2023 schriftelijk bij de indiener(s) bekend gemaakt. 

Aanvullende informatie

Voor de zorgvuldige voorbereiding van de inschrijving, is aanvullende informatie beschikbaar. Het gaat om kaartmateriaal waarop per type Tiny House initiatief de zoeklocaties zijn aangegeven. Verder is er een beoordelingsformulier beschikbaar met daarin de randvoorwaarden, ambities (incl. weging) en enige inspiratie voor de inschrijving. Deze aanvullende informatie kunt u inzien op het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje of opvragen via mail naar gemeente@westvoorne.nl o.v.v Pilot Tiny House.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.